Taveephol Recruitment

The Proficiency local beverage manufacturer for more than 40 years. We do believe that
"The true perception of the best food and beverage is the TASTE"

Position

 • เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายส่งออกต่างประเทศ
  Scope of work :
  • รู้จักเส้นทางการนำเข้า-ส่งออกทั้งในและต่างประเทศได้ในระดับดี
  • มีประสบการณ์และทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  • รู้กฎหมายด้านพ.ร.บ.การขนส่ง/การนำเข้า-ส่งออกทางบก,ทางทะเล และทางอากาศพอใช้
  • รู้ระบบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และพิธีการศุลกากรได้ในระดับดี
  • สามารถQuoteราคาของสินค้าในการนำเข้า/ส่งออกได้
  • ซื่อสัตย์ / ตรงต่อเวลา / ชอบพบปะผู้คน
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / กล้าตัดสินใจ / กล้าแสดงออก
  Qualification :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 23-30  ปี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาดต่างประเทศ / การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
  • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน และสนทนาได้ในระดับดีมาก
  • หากสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และสนทนาภาษาอื่นๆได้อีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office / Internetได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดต่างประเทศ/นำเข้า-ส่งออก 0-2 ปีขึ้นไป

  Email : hr@taveephol.com

Quality Awards & Certificates